۳-۴- روش های جمع‌ آوری اطلاعات

 

مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

 

  1. مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.

 

   1. تحقیقات می‌دانی: در این قسمت به منظور جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.

پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشد:

 

  1. نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ‌دهنده در عرضه داده های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ‌دهنده به طور مناسب پاسخ سئوالها را عرضه کند.

 

 1. ‌سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:

الف) سئوالات عمومی: در سئوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع‌ آوری گردد این بخش شامل ۴ سئوال می‌باشد.

 

ب) سئوالات تخصصی: این بخش شامل ۳۶ سئوال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که پرسشنامه تا حد ممکن کوتاه بوده و به آسانی قابل فهم باشد، و از ارائه سئوالهای منفی پرهیز شود. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف به صورت ذیل می‌باشد:

 

شکل کلی: کاملا مخالفم – مخالفم – تا حدودی – موافقم – کاملا موافقم

 

امتیاز بندی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

برای این منظور ‌بر اساس متغیرهای مورد بررسی ۳۶ سوال پنج گزینه‌ای تدوین شده است که در جدول ذیل تقسیم‌بندی سئوالات ‌بر اساس متغیرها ارائه گردیده است.

 

جدول ۳-۱- ترکیب سئوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای مورد بررسی شماره سئوالات در پرسشنامه جمع سئوالات خرید تفننی ۱ تا ۳ ۳ محیط فروشگاه ۴ تا ۱۱ ۸ حالت روحی ـ روانی ۱۲ تا ۲۴ ۱۳ ویژگی‌های فردی مشتری ۲۵ تا ۳۶ ۱۲ جمع ۳۶

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.

 

۳-۵- اعتبار و پایایی پرسشنامه

 

۳-۵-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

 

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده ‌به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط متفاوت تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

 

دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به:

 

  1. اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)

 

  1. روش موازی (همتا)

 

  1. روش تصنیف (دو نیمه کردن)

 

  1. روش کودر – ریچارد سون

 

 1. روش آلفای کرونباخ اشاره نمود.

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار «اِس.‌‌ پی. اِس. اِس.» استفاده شده است.

 

بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۵۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری «اِس. پی. اِس. اِس.» میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که حدود ۰٫۹۰ به دست آمد و این عدد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.

 

جدول ۳-۲- پایایی کل پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

آلفای کرونباخ تعداد سئوال .۸۹۷ ۳۶

۳-۳- جدول پایایی پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف متغیرها تعداد سئوالات آلفای کرونباخ پایایی ابعاد مورد بررسی پایایی کل ۱ خرید تفننی ۳ ۰٫۸۴۵ ۰٫۹۰ ۲ محیط فروشگاه ۸ ۰٫۷۴۳ ۳ حالت روحی – روانی ۱۳ ۰٫۸۷۹ ۴ ویژگی‌های فردی ۱۲ ۰٫۸۴۱

۳-۵-۲- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه

 

مفهوم اعتبار ‌به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.

 

برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش‌ها اعتبار محتوا می‌باشد.

 

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سئوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سئوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.

 

‌بنابرین‏ اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. ‌بنابرین‏ اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

 

۳-۵-۳- اعتبار عاملی پرسشنامه

 

اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی[۸۴] به دست می‌آید. تحلیل عاملی یک فن‌آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه‌هایی که در آن ها آزمون و پرسشنامه استفاده می‌شود، لازم و ضروری است (‌کلاین، ۱۳۸۰، ۵).

 

با بهره گرفتن از تحلیل عاملی می‌توان مشخص نمود که آیا پرسشنامه شاخص‌های مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سئوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده‌اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند. پرسشنامه حاضر شامل ۳۶ سئوال است که ۴ متغیر زیر را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد:

 

۱- خرید تفننی ۲- محیط فروشگاه ۳- حالت روحی ـ روانی ۴ – ویژگی‌های فردی مشتری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...